TOP

Алтернативна суровина за цимент

Вторичните продукти от производството на стомана като електродъговия шлак, шлак от КПИ и окалина са ценни вторични суровини за циментовата индустрия.

В контекста на Кръговата икономика, индустриалните отпадъци и вторичните продукти преди всичко трябва да се възприемат като вторични суровини или алтернативни горива за индустриална употреба преди да се приложи какъвто и да е друг вид оползотворяване или депониране. От 10 години насам Аифорос България преработва отпадъците от стоманодобива – електродъгови шлаки, окалина и изпозвани огнеупорни материали, и по този начин тези отпадъци се оползотворяват и изпозват в другите сектори на икономиката като пътното строителство, производството на цимент и стоманодобивната индустрия съответно. Освен вторичните продукти от стоманодобива, Аифорос България разширява своята дейност чрез мениджмънт и на други индустриални отпадъци, които могат да се използват за цимент и производство на клинкер, в тясно сътрудничество с гръцката компания майка Aeiforos Metal Processing SA. Отпадъци като изпозван пясък за пясъкоструене, филтърни прахове, утайки от пречистване на вода и металургични шлаки (алуминиеви, и т.н.) се третират по подходящ начин, за да се постигнат необходимите характеристики за рециклирането им в циментовите заводи за клинкер и производство на цимент. Като резултат и чрез Аифорос, отпадъците се трансформират в ресурси, допринасящи за индустриалната екология и кръговата икономика.