TOP

Управление на индустриални отпадъци

Групата АИФОРОС се занимава с управление на индустриални отпадъци и преработка от 2001 като цели да произвежда вторични суровини с висока добавена стойност, а в същото време да намали значително разходите по управлението на отпадъците за генераторите на отпадъци

 

Индустриално управление на отпадъци

Аифорос е в тясно сътрудничество с лиценцирани предприятия в България и Европейския съюз, които могат да приемат индустриални отпадъци – опасни и неопасни, за крайно третиране и депониране. В случай, че не можем да оползотворим отпадъците, ние можем да организираме и наблюдаваме управлението и доставката на отпадъците до лицензираното предприятие за крайно третиране и депониране. Аифорос осигурява надеждно и безопасно управление на различни видове отпадъци като:

- утайки от пречистване на вода

- металургични шлаки и шламове

- филтърен прах