Начало » Устойчивост » Бизнес етика и политика за борба с корупцията

Бизнес етика и политика за борба с корупцията

Viohalco като холдингово дружество изисква от своите дъщерни дружества, наричани по-долу компаниите на Viohalco, да включат в политиките си следната политика за бизнес етика и борба с корупцията:

Компаниите на Viohalco се ангажират да водят бизнеса си честно, коректно и почтено и в съответствие с всички приложими закони. Компаниите на Viohalco гарантират прозрачност във всички свои взаимодействия и признават, че имат морално и правно задължение да действат отговорно във всички юрисдикции. Устойчивият растеж и успех на компаниите на Viohalco ще се основава на превъзходството на техните продукти и услуги. Компаниите на Viohalco не могат да толерират незаконна или неетична стопанска дейност или нелоялна конкуренция. Тяхната производителност и конкурентоспособност следва да се повишават единствено със законосъобразно поведение.

Компаниите на Viohalco насърчават всички свързани лица да проявяват необходимото разбиране и съзнание и да си сътрудничат във всички действия, които помагат в борбата с корупцията.

Борба с корупцията и подкупите

Компаниите на Viohalco са абсолютно против всякакви подкупи и корупция. В съответствие със съответните закони за борба с корупцията и подкупите, както и с вътрешните указания, компаниите на Viohalco не толерират никаква форма на подкуп към служители, държавни служители, бизнес партньори или каквато и да е бизнес практика, която може да създаде впечатление за неправомерно влияние. Компаниите на Viohalco са твърдо решени да поддържат култура на честност и се противопоставят на измамите и корупцията. Приемането на подкупи или рушвети не се приема когато и да било и за каквито и да било цели.

Финансови или други вноски към политически партии, техни служители или кандидати за публични длъжности не трябва да се правят от името на компаниите на Viohalco в никакъв случай.

Подаръци, покани и други предоставяния

Когато става въпрос за предоставяния под формата на подаръци или покани, компаниите на Viohalco строго гарантират, че няма да бъде проявена каквато и да било нечестност или непочтено поведение. Компаниите на Viohalco не допускат предоставяния, които могат да предизвикат съмнение относно тяхната почтеност или да повлияят на бизнес решенията.

Подаръци или развлечения с каквато и да е стойност към/от всеки бъдещ или съществуващ клиент или бизнес партньор (доставчици, договорни страни, консултанти и бизнес партньори) не трябва да се предлагат или приемат с цел получаване на бизнес предимство.

Спонсорство и дарения

Наред с ценностите, свързани с отговорността, компаниите на Viohalco правят спонсорства и дарения при абсолютна прозрачност и в съответствие с местните закони, етика и практики с цел насърчаване на образованието, културата, социалните или хуманитарните каузи, спорта и екологичното поведение.

Пране на пари

Компаниите на Viohalco не участват в никакви форми на пране на пари или незаконно финансиране и спазват всички приложими закони и разпоредби във всички юрисдикции, в които компаниите извършват бизнес. Те предприемат действия във връзка с международната борба срещу прането на пари и приемат съответните мерки за спазване на съответните разпоредби.

Конфликти на интереси

Служителите, ръководителите и членовете на Съвета на директорите на компаниите на Viohalco извършват своите частни и други външни дейности и финансови интереси по начин, който не противоречи и не изглежда в противоречие с интересите на компаниите на Viohalco.

Лоялна конкуренция

Компаниите на Viohalco водят бизнеса си при свободна, честна и открита конкуренция. Политиката на компаниите на Viohalco е да се конкурират енергично и справедливо, но винаги в пълно съответствие с приложимите закони и бизнес етиката.

Компаниите на Viohalco трябва да спазват всички приложими антитръстови закони и закони за защита на конкуренцията и се ангажират да се отнасят към конкурентите си с честност, коректност и почтеност. Конкурентните предимства се получават чрез предлагане на продукти, основани на иновации, научноизследователска и развойна дейност и инженерство, а не чрез неетични или незаконни бизнес практики. Компаниите на Viohalco не сключват антиконкурентни споразумения с конкуренти, включително за фиксиране на цени, пазарно разпределение или сегментиране. Компаниите на Viohalco не обменят чувствителна, от търговска гледна точка, информация с конкурентите.

Счетоводство, книги и записи

Компаниите на Viohalco ще поддържат система за вътрешен счетоводен контрол и ще водят своите книги и записи с разумни подробности, които точно и справедливо ще отразяват транзакциите и разпореждането с активите. Компаниите на Viohalco ще осигуряват прозрачно, вярно, уместно, изчерпателно и своевременно разкриване на техните дела.

Лични данни

Компаниите на Viohalco се ангажират с правилното и пропорционално обработване на лични данни, строго и единствено за целите, които са известни на съответните лица, като последните могат да бъдат персонал, представители на доставчици, клиенти или други страни. Обработката се извършва в съответствие с европейското и местното законодателство, вътрешните указания и принципите на прозрачност и опазване на правата на лицата. Личните данни се споделят само ако това е предвидено от закона или с трети страни, когато са от съществено значение за предоставянето на необходимите услуги и продукти, като същевременно се гарантира, че тези трети страни също ще спазват съответното законодателство и указания.

Компаниите на Viohalco се ангажират да гарантират, че личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин, събират се за определени, изрични и законни цели, адекватни са, уместни и ограничени до абсолютна необходимост и се съхраняват не по-дълго от необходимото за предвидените цели.

Конфиденциална информация

Компаниите на Viohalco защитават поверителната информация, обхващаща цялата търговска информация от чувствителен характер, която обикновено не е известна на хора извън съответната компания. Това може да включва техническа информация за продукти или процеси, списъци с клиенти, покупни цени и други договорни условия, разходи, ценообразуване, маркетинг или стратегии за услуги, информация за стратегията на компанията, вътрешни материали за проучване на компанията, пазарна информация и всяка друга поверителна информация, получена при извършване на бизнес дейността от името на компания на Viohalco.

Приложимост

Тази политика се прилага за всички работници, служители, директори и юридически лица на Viohalco. Когато извършват дейност от името на Дружеството, третите страни са длъжни да спазват на същото ниво почтеност, етично поведение и спазване на закона като служителите и ръководителите на Компанията. В юрисдикции, където местните закони или разпоредби определят по-строги правила от тези, определени в настоящата политика, предимство винаги трябва да имат по-строгите правила.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия изпълнителен директор, отговорен за всяка компания.

Съответствие

Всички компании на Viohalco спазват разпоредбите на политиката за бизнес етика и борба с корупцията, както и националните закони и разпоредби. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, се прилагат по-строгите изисквания.