Начало » Устойчивост » Политика за околната среда

Политика за околната среда

Viohalco като холдингово дружество изисква от своите дъщерни дружества, наричани по-долу „компаниите на Viohalco“, да включат в политиките си следната политика за околната среда:

Компаниите на Viohalco се ангажират да оперират с отговорност и уважение към околната среда и обществото. Разумното екологично управление на производствените и складови инсталации е един от най-важните аспекти и е от съществено значение за устойчивостта на дейностите на компаниите.

За да се постигнат целите на компаниите, от всички служители се изисква да разбират и спазват следните принципи:

  • да работят в пълно съответствие с приложимото национално законодателство за опазване на околната среда и с други ангажименти на компанията, както и със специфичните екологични експлоатационни условия на всеки завод;
  • да развиват своята дейност отговорно, като се стремят да сведат до минимум потенциалните въздействия върху околната среда и биологичното разнообразие, както и да установят и спазват механизми за наблюдение на екологичните аспекти и рискове;
  • да установят и постигнат значимите цели за системите за управление на околната среда на Компаниите, както и целите за непрекъснато подобряване на техните екологични показатели и техния екологичен отпечатък;
  • да се стремят да увеличат максимално използването на вторични суровини, за да внесат своя принос в кръговата икономика и да намалят въглеродния отпечатък на продуктите, като същевременно оптимизират процесите и разработват нови технологии за намаляване на генерирането на отпадъци;
  • да управляват експлоатационните отпадъци съгласно принципите на кръговата икономика;
  • да предприемат необходимите превантивни мерки за осигуряване на опазването на околната среда при съхраняването на опасни вещества;
  • да осъзнават, че водата е ценен ресурс и че водните ресурси трябва да бъдат съхранявани и водните организми трябва да бъдат защитени. Компаниите ще използват ефективно водата в своите дейности и ще увеличат усилията за намаляване на потреблението на вода, както и за увеличаване на повторната употреба и рециклиране на водата;
  • да се справят с всички потенциални екологични инциденти, като следват определената процедура за реагиране в случай на екологични инциденти и съответното разследване;
  • да съобщават прозрачно резултатите и да участват в открит диалог по въпросите на околната среда с всички заинтересовани страни.
  • да насърчават бизнес партньорите (доставчици, подизпълнители) да заимстват екологични принципи поне толкова строги, колкото тези, приети от компаниите на Viohalco.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия изпълнителен директор, отговорен за всяка компания.

Съответствие

Всички компании на Viohalco трябва да спазват разпоредбите на политиката за опазване на околната среда, както и националните закони и разпоредби. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, се прилагат по-строгите изисквания.