Начало » Устойчивост » Политика в областта на труда и правата на човека

Политика в областта на труда и правата на човека

Viohalco като холдингово дружество изисква от своите дъщерни дружества, наричани по-долу „компаниите на Viohalco“, да включат в политиките си следната политика по труда и правата на човека:

Компаниите на Viohalco признават правото на всички служители и заинтересовани страни да работят с достойнство и вярват, че всеки в Компаниите е отговорен за надлежното зачитане на правата на човека.

В рамките на Viohalco ангажираността с етичните принципи е изключително важна. Компаниите на Viohalco поддържат и зачитат основните принципи, формулирани във Всеобщата декларация за правата на човека. Компаниите на Viohalco подкрепят защитата на международните права на човека по цялата верига на стойността на бизнеса и няма да бъдат съучастници в нарушения на правата на човека. Политиките и процедурите на компаниите се придържат към всички приложими вътрешни закони относно свободата на сдружаване и колективно договаряне, липсата на дискриминацията, липсата на принудителен труд и непълнолетни работници на работното място.

Ангажиментът на Viohalco се основава на принципите, отнасящи се до основните права на човека, съдържащи се в Декларацията на Международната организация по труда за основните принципи и права на работа.

Липса на дискриминация

Viohalco зачита разнообразието и избягва всяка форма на несправедлива или незаконна дискриминация при заетост или работа, насърчавайки култура, при която хората признават стойността, която носи разнообразната работна сила. Компаниите на Viohalco наемат персонал и го оценяват, възнаграждават и управляват по начин, който не го дискриминира по отношение на пол, раса, религия, възраст, семейно положение, увреждане, сексуална ориентация, националност, политическо мнение, синдикална принадлежност, социален или етнически произход. Насърчава се разнообразието на работното място на всички нива.

Равенство и равни възможности

Компаниите на Viohalco не толерират никаква форма на дискриминация въз основа на раса, пол, религия, възраст, националност, социален или етнически произход, увреждане, вяра, сексуална ориентация или политическо и синдикално участие. Тези принципи се прилагат при набирането на нови служители, за служителите с трудов договор и при професионалното повишаване на техните служители. Единствените решаващи фактори при заетостта са резултатите, опитът, личността, ефективността, уменията, квалификацията и поведението.

Свобода на сдружаване

Компаниите на Viohalco отстояват свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне. Компаниите на Viohalco зачитат правата на служителите да се сдружават свободно, да се организират и да се договарят колективно в съответствие с приложимите закони и разпоредби в подкрепа на техните взаимни интереси.

Липса на принудителен труд

Компаниите на Viohalco отхвърлят всяка форма на принудителен труд. Работата, извършвана в компаниите и от техните бизнес партньори, трябва да бъде доброволна. В компаниите на Viohalco не се толерира никаква форма на принудителен и задължителен труд.

Непълнолетни работници (липса на детски труд)

Компаниите на Viohalco забраняват наемането на лица под приложимата законоустановена минимална възраст за работници и във всеки случай на минимална възраст 18 години, освен в случаите на професионално обучение за млади хора. Viohalco е против всички форми на експлоатация на деца. Компаниите не осигуряват работа на деца, преди да навършат законната възраст, на която да са завършили задължителното си образование, както е определено от съответните компетентни органи и законови ограничения. Компаниите на Viohalco очакват техните бизнес партньори и сътрудници да спазват и прилагат подобни стандарти и да спазват законите на държавата в страните, в които оперират.

Липса на тормоз

Тормоз (включително всички форми на сексуален тормоз и тормоз въз основа на други правно защитени категории), булинг, грубо или неуважително поведение и неприлични коментари не се допускат. Компаниите на Viohalco забраняват всякакви действия или заплахи от насилие по време на работа и водене на бизнеса в или извън помещенията на Компаниите, както и по отношение на всички външни заинтересовани страни и на хората и ръководителите в рамките на Компаниите.

Условия на труд              

Компаниите на Viohalco компенсират своите служители със заплати и обезщетения, които отговарят или надвишават законоустановения минимум. Договорите трябва да са писмени споразумения за заетост, съдържащи договорени условия. На служителите във фирмите на Viohalco се гарантира спазването на работното време, определено съгласно националното законодателство и съответните отраслови стандарти. Извънредният труд е доброволен и служителите се компенсират за извънредния си труд в съответствие с местните закони. Обучение се осигурява на всички служители, а компаниите на Viohalco се ангажират с равен достъп до възможностите за развитие и обучение.

Компаниите на Viohalco трябва да осигурят безопасна и здравословна работна среда на всички служители и да осигуряват общо благосъстояние на работното място. Компаниите на Viohalco се ангажират непрекъснато да подобряват здравето и безопасността, като интегрират аспектите на здравето и безопасността във всички трудови операции.

Механизъм за подаване на оплаквания

Служителите на компаниите Viohalco се насърчават да изразяват всички свои опасения относно нарушения при прилагането на тази политика и Кодекса на поведение на служителите, включително тормоз, заплахи или дискриминационно поведение към служителите, сериозни рискове за здравето и безопасността, които биха могли да застрашат здравето и безопасността на служителите, широката общественост или клиентите. Компаниите на Viohalco ще разглеждат и оценяват акуратно докладваните въпроси и при необходимост ще приемат конкретни коригиращи мерки, чрез добре установени схеми на механизма за подаване на оплаквания.

Управление и отчетност

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия изпълнителен директор, отговорен за всяка компания.

Съответствие

Всички компании на Viohalco трябва да спазват разпоредбите на тази политика за труда и правата на човека, както и националните закони и разпоредби. Ако има разлики между съдържанието на тази политика и националните закони или други приложими стандарти, се прилагат по-строгите изисквания.