Начало » Устойчивост » Политика в областта на енергетиката и изменението на к

Политика в областта на енергетиката и изменението на климата

Viohalco като холдингово дружество изисква от своите дъщерни дружества, наричани по-долу „компаниите на Viohalco“, да включат в политиките си следната политика в областта на енергетиката и изменението на климата:

Тази политика потвърждава нашия подход да бъдем част от глобалните усилия за борба с изменението на климата. Като значими потребители както на възобновяема, така и на невъзобновяема енергия, ние се ангажираме да купуваме и използваме енергия по отговорен, ефективен и рентабилен начин с цел да намалим въглеродния си отпечатък.

За да постигнат това, компаниите на Viohalco се ангажират да:

  • Спазват всички закони, свързани с енергетиката и въглерода, и други регулаторни и отчетни изисквания;
  • Подобряват енергийната ефективност непрекъснато чрез прилагане на ефективни програми за управление на енергията, които поддържат всички операции, като същевременно осигуряват безопасна и комфортна работна среда;
  • Оценяват всички инвестиции в инфраструктура (ново оборудване, обновяване на съществуващо оборудване) и нови производствени процеси въз основа на приноса на енергия и въглеродния отпечатък;
  • Разработят стратегия за ефективно идентифициране и намаляване на въглеродния отпечатък; както от преки, така и от непреки операции на Компанията и нейните продукти;
  • Се включат в стандартни за индустрията инициативи за създаване на програма за намаляване на въглерода в цялата верига на стойността и да включат в нея всички заинтересовани страни;
  • Да обучат служителите си в практиките за управление на енергията според тяхната роля и област на влияние;
  • Активно да се ангажират с търговските и публичните органи за разработване и прилагане на най-добрите практики;
  • Редовно да преглеждат и докладват нашите резултати и да гарантират непрекъснатото им подобряване.

Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия изпълнителен директор, отговорен за всяка компания.