Начало » Устойчивост » Политика за устойчиво развитие

Политика за устойчиво развитие

Viohalco като холдингова компания се ангажира да отговори на нуждите на обществото, като доставя чрез своите дъщерни дружества продукти по надежден, приобщаващ и устойчив начин и по този начин създава споделена стойност за всички заинтересовани страни.

Компаниите на Viohalco се ангажират да работят по начин, който създава напредък към постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Чрез този ангажимент компаниите на Viohalco се стремят да помогнат за запазването на екологичните, социални и икономически активи, които са основни за обществото и важни за дългосрочното създаване на стойност. Компаниите на Viohalco надграждат върху приноса на своите служители и изцяло интегрират устойчивостта в своите стратегии, бизнес планове, операции, като имат за цел да увеличат максимално положителния си ефект чрез ангажиране с всички бизнес партньори.

Компаниите на Viohalco предоставят решения и знания на клиентите и бизнес партньорите, подкрепяйки ги да постигнат своите амбиции за устойчивост пряко и косвено чрез индустриални инициативи за подобряване на устойчивостта. Компаниите на Viohalco се ангажират да посрещнат настоящите и бъдещите нужди на обществото, като се стремят да предоставят нисковъглеродни, кръгови и безопасни продукти с производствени операции, уважаващи техните служители, социални партньори и околната среда.

Компаниите на Viohalco се ангажират да спазват всички приложими закони и разпоредби и да работят срещу корупцията и подкупите във всичките им форми. Компаниите на Viohalco не проявяват толерантност към подкупи, измама, нелоялна конкуренция и други видове неподходящо бизнес поведение. Компаниите на Viohalco се ангажират да поддържат добри бизнес практики в своята организация и да популяризират тези практики сред своите бизнес партньори.

Компаниите на Viohalco се ангажират непрекъснато да намаляват въздействието си върху околната среда, като се фокусират върху следните области: изменението на климата, кръговата икономика и опазването на ресурсите, като същевременно се отнасят с уважение и защитават качеството на околната среда и биологичното разнообразие.

Компаниите на Viohalco се ангажират да предприемат действия за борба с изменението на климата и за опазване на природните ресурси, на които компаниите разчитат, да насърчават рециклирането и кръговата икономика, за да създадат по-устойчиво потребление и производство, като в същото време се стремят да увеличат максимално използването на вторични суровини.

Компаниите на Viohalco непрекъснато се стремят да идентифицират възможности, рискове и възможности за подобрение в цялата верига на стойността от различни гледни точки - изменението на климата, кръговата икономика, управлението на ресурсите и зачитането на околната среда и биологичното разнообразие.

Компаниите на Viohalco се ангажират да защитават труда и правата на човека, да насърчават безопасни условия на труд, психично здраве и благополучие и да предоставят на служителите си добри възможности за обучение и развитие в работата си.

Компаниите на Viohalco се ангажират да се отнасят с уважение към всички хора, да работят срещу дискриминацията и тормоза във всичките му форми и да бъдат приобщаваща организация, която зачита индивидуалните характеристики като пол, възраст, сексуална ориентация, националност, религиозни и политически убеждения. Компаниите на Viohalco се стремят да развият максимално своите служители и да привлекат нови таланти, за да създадат разнообразна и приобщаваща работна сила с подходящите компетенции.

Устойчивостта и по-конкретно екологичните, социалните и управленските въпроси имат много предизвикателства, рискове и възможности в постоянно развитие. Компаниите на Viohalco се ангажират да докладват за политиките за устойчивост, целите и постигнатия напредък и да ангажират с тях всички заинтересовани страни по веригата на стойността, за да разберат по-добре как могат непрекъснато да подобряват своята устойчивост и да допринасят за постигането на по-устойчив свят.

Отчетността и отговорността да се оперира по социално отговорен и устойчив начин е отговорност на всеки един в компаниите на Viohalco. Отговорността за прилагането на тази политика е на най-висшия изпълнителен директор, отговорен за всяка компания.